Naší farnost a poutní místo sv. Prokopa na Sázavě podporuje duchovně i hmotně řada dobrodinců, za tuto pomoc jsme velmi vděční. Na dobrodince často pamatujeme v modlitbě před Bohem a zvláště u oltáře při mši svaté.

Jsou to především ti, kteří se za nás modlí, zvláště naši staří a nemocní. Dále je to velká řada dobrovolníků a pomocníků, kteří různými způsoby podporují naší farnost a poutní místo. Také dostáváme řady hmotných i finančních darů na  účet farnosti, v hotovosti, nebo do pokladniček v kostelích či u kostelů.

Pokud jde o větší finanční podporu jde zejména o níže uvedené, ale nejen je.

Veřejné zdroje:

Fondy EU, IROP

(integrovaný regionální operační program), prostředky na regionální rozvoj distribuované přes  Centrum regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj.

http://www.crr.cz/cs/

Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Ministerstvo kultury ČR

https://www.mkcr.cz/

Granty na opravy památkových objektů udělované přes obce s rozšířenou působností.

Dále Program restaurováním movitých kulturních památek.

 

Město Sázava:

Poskytlo bezplatně kostel sv Martina pro využití farností během opravy kostela sv. Prokopa a dalšími způsoby pomáhá farnosti. https://www.mestosazava.cz/

——————————

Soukromí dárci:

Opatství Panny Marie a sv. Jaronýma v Emauzích,

v Praze 2, dlouhodobě podporuje naší farnost a poutní místo sv. Prokopa https://www.emauzy.cz/cz/index.php

Firma Vobosystém,

příspěvky na opravu varhan v kostele sv. Matouše v Ratajích a na další opravy ve farnosti. zapůjčením automobilu aj. https://www.vobosystem.cz/

Firma Warhorse studios,

přispěla v roce 2015 na výměnu a opravu svítidel v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici.   https://warhorsestudios.cz/index.php?page=contact&lang=cz

Firma JSKOVOLAK,

pro farnost vyrobila drobnější kovové předměty (stojan na svíce, kotlík na kadidlo, aj.) a poskytla automobil pro stěhování mobiliáře kostela.   https://www.sobotka-kovovyroba.cz/

Firma XPIS,

pro farnost spravuje počítače a pomáhá s péči o sofware i hardware https://www.xpis.cz